تصویر محصول اطلاعات محصول شماره ردیف
شکلات پذیرایی ویان

نام : ویان

نوع : شکلات پذیرایی (شیری، تلخ، سفید)

وزن : 105 گرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 4 ، عرض 24.5 ، طول 25.8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16.5 ، عرض 26.5 ، طول 48

بارکد : 6263099801802

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

1
شکلات پذیرایی سوین

نام : سوین

نوع : شکلات پذیرایی (شیری، تلخ، سفید)

وزن : 300 گرم

تعداد در کارتن : 5

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 4.2 ، عرض 30.5 ، طول 40.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 29.5 ، عرض 29.5 ، طول 42.5

بارکد : 6263099801819

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

2
شکلات پذیرایی یک سرپیچ کلاسیک
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی یک سرپیچ کلاسیک

نوع : شکلات پذیرایی - یک سرپیچ کلاسیک

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

3
شکلات پذیرایی یک سرپیچ کلاسیک
(۲ کیلوگرمی)

نام : یک سرپیچ کلاسیک

نوع : شکلات پذیرایی - یک سرپیچ کلاسیک

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

4
شوکو بیسکویت ریپتون

نام : ریپتون

نوع : شوکو بیسکویت

وزن : 108 گرم

تعداد در کارتن : 25

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 2.7 ، عرض6.7 ، طول 23.6

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 15.7 ، عرض 24.5 ، طول 35

بارکد : 6263099801710

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

5
شکلات پذیرایی ملودی

نام : ملودی

نوع : شکلات پذیرایی (شیری، تلخ، سفید)

وزن : 200 گرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 25 ، طول 25

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16 ، عرض 25.5 ، طول 51

بارکد : 6263099801772

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

6
شکلات پذیرایی کریستال الماس

نام : کریستال الماس

نوع : شکلات پذیرایی (شیری، تلخ، سفید)

وزن : 240 گرم

تعداد در کارتن : 5

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 4 ، عرض 28.5 ، طول 38.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 29.5 ، عرض 29.5 ، طول 40.5

بارکد : 6263099801765

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

7
شکلات پذیرایی چاپار

نام : چاپار

نوع : شکلات پذیرایی (شیری، تلخ، سفید)

وزن : 240 گرم

تعداد در کارتن : 5

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 4 ، عرض 28.5 ، طول 38.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 29.5 ، عرض 29.5 ، طول 40.5

بارکد : 6263099801796

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

8
پودر ژله با طعم موهیتو

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم موهیتو

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7 * 7

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5 ، طول35.7

بارکد : 6263099801031

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

9
پودر ژله با طعم فانتا

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم فانتا

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7 * 7

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5 ، طول35.7

بارکد : 6263099801031

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

10
شکلات هپی فرند پاستیل میوه ای
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - هپی فرند پاستیل میوه ای

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

11
شکلات هپی فرند پاستیل میوه ای
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات هپی فرند پاستیل میوه ای

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

12
شکلات هپی فرند جرقه ای
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - هپی فرند جرقه ای

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

13
شکلات هپی فرند جرقه ای
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات هپی فرند جرقه ای

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

14
شکلات هپی فرند تلخ و شیری
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی هپی فرند تلخ و شیری

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

15
شکلات هپی فرند تلخ و شیری
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - هپی فرند تلخ و شیری

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

16
شکلات هپی فرند پاپ کورن
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - هپی فرند پاپ کورن

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

17
شکلات هپی فرند پاپ کورن
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات هپی فرند پاپ کورن

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

18
شکلات پذیرایی دوسرپیچ فانتزی
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - دو سر پیچ فانتزی

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

19
شکلات پذیرایی دوسرپیچ کلاسیک
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی میکس

نوع : شکلات پذیرایی - میکس دو سرپیچ کلاسیک

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

20
شکلات پذیرایی دوسرپیچ فانتزی
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی میکس

نوع : شکلات پذیرایی - میکس دو سرپیچ فانتزی

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

21
شکلات پذیرایی دوسرپیچ فانتزی
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - دو سرپیچ فانتزی

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

22
شکلات پذیرایی میکس گلدن
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - میکس گلدن

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

23
شکلات پذیرایی میکس گلدن
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی میکس گلدن

نوع : شکلات پذیرایی میکس گلدن

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

24
شکلات پذیرایی جرقه ای
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی جرقه ای

نوع : شکلات پذیرایی - جرقه ای

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

25
شکلات پذیرایی جرقه ای
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی جرقه ای

نوع : شکلات پذیرایی - جرقه ای

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

26
شکلات پذیرایی دارک ۷۰%
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی دارک

نوع : شکلات پذیرایی - دارک 70 درصد

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

27
شکلات پذیرایی دارک ۷۰%
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی دارک

نوع : شکلات پذیرایی - دارک 70 درصد

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

28
شکلات پذیرایی میکس
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی میکس

نوع : شکلات پذیرایی - میکس

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

29
شکلات پذیرایی دارک ۵۵%
(۲ کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی دارک

نوع : شکلات پذیرایی - دارک 55 درصد

وزن : 2 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 3

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

30
شکلات پذیرایی دارک ۵۵%
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی دارک

نوع : شکلات پذیرایی - دارک 55 درصد

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

31
شکلات پذیرایی میکس
(یک کیلوگرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - میکس

وزن : 1 کیلوگرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 30.5 ، عرض 26 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 25.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

32
شکلات طرح ترنج

نام : شکلات طرح ترنج

نوع : شکلات در اشکال و مغزهای مختلف

وزن : 240 گرم

تعداد در کارتن : 5

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 4 ، عرض 22.7 ، طول 28.8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 26 ، عرض 23 ، طول 30

بارکد : 6263099801789

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

33
کادویی سه طبقه
(طرح سه)

نام : کادویی سه طبقه - طرح سه

نوع : شکلات کادویی ترافل، سکه ای

وزن : 245 گرم

تعداد در کارتن : 2

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 10.5 ، عرض 21 ، طول 34

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 44، عرض 35.5 ، طول 13

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

34
کرم کاکائو فندقی ۷ کیلوگرمی

نام : کرم کاکائو فندقی

نوع : کرم کاکائو فندقی با تکه های فندق

وزن : 7 کیلوگرم

تعداد در کارتن : -

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع - ، عرض - ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 21.5 ، عرض 25.4، طول -

بارکد : 6263099800867

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

35
کرم کاکائو شیری فندقی (۱۲۰گرمی)

نام : کرم کاکائو شیری فندقی

نوع : کرم کاکائو فندقی با کرم شیری

وزن : 120 گرم

تعداد در کارتن : 4 * 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 8 ، عرض 5.9 ، طول 31.2

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 15، عرض 19.5 ، طول 32.5

بارکد : 6263099801680

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

36
کرم کاکائو شیری فندقی (۳۳۰ گرمی)

نام : کرم کاکائو شیر فندقی

نوع : کرم کاکائو شیری فندقی با تکه های فندق

وزن : 330 گرم

تعداد در کارتن : 2*9

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 8 ، طول 10

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 24.5 ، عرض 28، طول 33.5

بارکد : 6263099800720

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

37
کرم کاکائو شیری فندقی (۱۸۰ گرمی)

نام : کرم کاکائو شیری فندقی

نوع : کرم کاکائو شیری فندقی با تکه های فندق

وزن : 180 گرم

تعداد در کارتن : 2*6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 9.5 ، عرض 4.5 ، طول 7.3

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 21 ، عرض 18.5، طول 31.5

بارکد : 6263099801734

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

38
کرم کاکائو فندقی ۱۰۰ گرمی

نام : کرم کاکائو فندقی

نوع : کرم کاکائو فندقی با تکه های فندق

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 4*6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 8 ، عرض 5.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 18، عرض 21 ، طول 33

بارکد : 6263099801420

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

39
کرم کاکائو فندقی ۱۸۰ گرمی

نام : کرم کاکائو فندقی

نوع : کرم کاکائو فندقی با تکه های فندق

وزن : 180 گرم

تعداد در کارتن : 2*6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 9.5 ، عرض 4.5 ، طول 7.3

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 21 ، عرض 18.5، طول 31.5

بارکد : 6263099801727

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

40
شوکو بار کادویی

نام : شوکوبار کادویی

نوع : فرآورده کاکائویی تلخ با طعم و مغزهای مختلف

وزن : 420 گرم

تعداد در کارتن : 6 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 2.5 ، عرض 25.3 ، طول 27

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 9.3 ، عرض 25.8، طول 56

بارکد : 6263099801215

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

41
شکلات ارتشی تلخ ۸۵%

نام : شکلات ارتشی

نوع : شکلات ارتشی 85 % تلخ

وزن : 200 گرم

تعداد در کارتن : 12 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 23 ، طول 16

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16.5 ، عرض 22 ، طول 36.5

بارکد : 6263099800805

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

42
شکلات ارتشی تلخ ۷۰%

نام : شکلات ارتشی

نوع : شکلات ارتشی 70 % تلخ

وزن : 200 گرم

تعداد در کارتن : 12 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 23 ، طول 16

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16.5 ، عرض 22 ، طول 36.5

بارکد : 6263099800812

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

43
شکلات شیری ۴۰% ارتشی

نام : شکلات ارتشی

نوع : شکلات شیری 40% ارتشی

وزن : 200 گرم

تعداد در کارتن : 12 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 23 ، طول 16

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16.5 ، عرض 22 ، طول 36.5

بارکد : 6263099800829

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

44
شکلات پذیرایی لاو استوری

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی با طعم ها و مغزهای مختلف

وزن : 120 گرم

وزن هر کارتن : 12 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.7 ، عرض 21 ، طول 22

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.5 ، عرض 40.3، طول 40.3

بارکد : 6263099800928

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

45
شکلات ارتشی ۲۳۴ گرمی

نام : شکلات ارتشی

نوع : شکلات تلخ 70 و 85 درصد و شکلات شیری 40 درصد

وزن : 234 گرم

تعداد در کارتن : 9

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 4 ، عرض 9.3 ، طول 29.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 29 ، طول 30.5

بارکد : 6263099800898

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

46
مینی دکتر شکلات (۲۵ گرمی)

نام : دکتر شکلات

نوع : کرم کاکائو فندقی

وزن : 25 گرم

تعداد در کارتن : 2*25

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 28 ، عرض 3.5، طول 5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع: 39 ، عرض 22.8 ، طول 43.5

بارکد : 6263099800690

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

47
پودر ژله با طعم پیناکولادا

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم پیناکولادا

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 6 * 6

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801185

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

48
پودر ژله با طعم نارگیل

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم نارگیل

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 6 * 6

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099800966

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

49
پودر ژله با طعم انار

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم انار

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 6 * 6

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801178

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

50
پودر ژله با طعم انار، زرشک، آلبالو

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم انار، زرشک، آلبالو

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 6 * 6

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801208

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

51
پودر ژله با طعم موز

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم موز

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 6 * 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 15.5 ، عرض 5.5 ، طول 9.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 33 ، عرض 31 ، طول 38

بارکد : 6263099800973

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

52
پودر ژله با طعم لیمو

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم لیمو

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7*7 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099800997

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

53
پودر ژله با طعم میوه های استوایی

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم میوه های استوایی

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7*7 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099800997

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

54
پودر ژله با طعم آناناس

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم آناناس

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7*7 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801031

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

55
پودر ژله با طعم کولا

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم کولا

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7*7 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099800980

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

56
پودر ژله با طعم سون آپ

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم سون آپ

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7*7 عدد

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801048

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

57
پودر ژله با طعم پاپایا

نام محصول : پودر ژله

طعم : پاپایا

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7*7 عدد

اندازه جعبه (سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5 ، طول 35.7

بارکد : 6263099801017

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

58
پودر ژله با طعم منگوستین

نام محصول : پودر ژله

طعم : منگوستین

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7*7 عدد

اندازه جعبه (سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5 ، طول 35.7

بارکد : 6263099801024

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

59
کرم کاکائو فندقی
(سطلی)

نام : کرم کاکائو

نوع : کرم کاکائو فندقی

وزن : 7 کیلو گرم

تعداد در کارتن : -

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : -

اندازه کارتن (سانتی متر) : -

بارکد : 6263099800867

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

60
شکلات هپی فرندز
(بابا نوئل)

نام : شکلات هپی فرزند - بابا نوئل

نوع : شکلات شیری با آب بنات جرقه ای

وزن : 10 گرم

تعداد در کارتن : 24 * 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 5 ، طول 21

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.7 ، عرض 22 ، طول 32

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

61
شکلات هپی فرندز
(ماه بانو)

نام : شکلات هپی فرزند - ماه بانو

نوع : شکلات دو رنگ (تلخ و سفید)

وزن : 10 گرم

تعداد در کارتن : 24 * 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 5 ، طول 21

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.7 ، عرض 22 ، طول 32

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

62
شکلات هپی فرندز
(پری جنگل)

نام : شکلات هپی فرزند - پری جنگل

نوع : شکلات شیری با میوه پاستیلی

وزن : 10 گرم

تعداد در کارتن : 24 * 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 5 ، طول 21

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.7 ، عرض 22 ، طول 32

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

63
شکلات هپی فرندز
(دزد دریایی)

نام : شکلات هپی فرندز - دزد دریایی

نوع : شکلات شیری با پاپ کرن

وزن : 10 گرم

تعداد در کارتن : 24 * 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 5 ، طول 21

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.7 ، عرض 22 ، طول 32

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

64
شکلات ارتشی ۶ گرمی

نام : شکلات ارتشی

نوع : شکلات تلخ 70 و 85 درصد و شکلات شیری 40 درصد

وزن : 6 گرم

وزن هر کارتن : 2 کیلوگرم

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 0.2 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن (سانتی متر) : -

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

65
کادویی سه طبقه
(طرح یک)

نام : کادویی سه طبقه - طرح دو

نوع : شکلات کادویی ترافل، سکه ای

وزن : 245 گرم

تعداد در کارتن : 2

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 10.5 ، عرض 21 ، طول 34

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 44، عرض 35.5 ، طول 13

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

66
کادویی سه طبقه
(طرح دو)

نام : کادویی سه طبقه

نوع : شکلات کادویی ترافل، سکه ای

وزن : 245 گرم

تعداد در کارتن : 2

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 10.5 ، عرض 21، طول 34

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 44، عرض 35.5 ، طول 13

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

67
کرم کاکائو شیری فندقی (۱۰۰ گرمی)

نام : کرم کاکائو شیری فندقی

نوع : کرم کاکائو فندقی با کرم شیری

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 4 * 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 8 ، عرض 5.5 ، طول -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 18 ، عرض 21، طول 33

بارکد : 6263099800706

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

68
شکلات پذیرایی
میکس جرقه ای

نام : شکلات پذیرایی میکس جرقه ای

نوع : شکلات پذیرایی جرقه ای، ساده، توت فرنگی، سیب ترش

وزن : 1000 گرم

تعداد در کارتن : 4

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 17.5 ، عرض 19.5 ، طول 28.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 39 ، عرض 22 ، طول 40

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

69
کریستال کادویی شیری جرقه ای

نام : کریستال کادویی

نوع : شکلات پذیرایی شیری جرقه ای

وزن : 257 گرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 27 ، طول 31

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 24.5 ، عرض 28.5 ، طول 33

بارکد : 6263099800768

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

70
کریستال کادویی تلخ ۷۰%

نام : کریستال کادویی

نوع : شکلات پذیرایی - تلخ 70 درصد

وزن : 257 گرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 27 ، طول 31

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 24.5 ، عرض 28.5 ، طول 33

بارکد : 6263099800799

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

71
کریستال کادویی
(با طعم توت فرنگی)

نام : کریستال کادویی

نوع : شکلات پذیرایی جرقه ای با طعم توت فرنگی

وزن : 257 گرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 27 ، طول 31

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 24.5 ، عرض 28.5 ، طول 33

بارکد : 6263099800782

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

72
کریستال کادویی
با طعم سیب ترش

نام : کریستال جادویی

نوع : شکلات پذیرایی جرقه ای با طعم سیب ترش

وزن : 257 گرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 27 ، طول 31

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 24.5 ، عرض 28.5 ، طول 33

بارکد : 6263099800775

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

73
فرآورده کاکائویی تلخ ۵۵%
(۴۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : فرآورده کاکائویی تلخ

وزن : 450 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 18 ، طول 26.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 19 ، عرض 28 ، طول 40

بارکد : 6263099800386

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

74
فرآورده کاکائویی تلخ ۵۵%
(۲۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : فرآورده کاکائویی تلخ

وزن : 250 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 16 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16.5 ، عرض 22 ، طول 36

بارکد : 6263099800096

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

75
فرآورده کاکائویی تلخ ۵۵%
(۱۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : فرآورده کاکائویی تلخ

وزن : 150گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 13، طول 18

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 12 ، عرض 24.5 ، طول 31.5

بارکد : 6263099800089

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

76
شکلات پذیرایی میکس
(۴۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - میکس

وزن : 450 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 18 ، طول 26.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 19 ، عرض 28 ، طول 40

بارکد : 6263099800324

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

77
شکلات پذیرایی میکس
(۲۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - میکس

وزن : 250 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 16 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16.5 ، عرض 22 ، طول 36

بارکد : 6263099800034

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

78
شکلات پذیرایی میکس
(۱۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - میکس

وزن : 150گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 13، طول 18

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 12 ، عرض 24.5 ، طول 31.5

بارکد : 6263099801574

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

79
شکلات پذیرایی شیری جرقه ای
(۴۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - شیری جرقه ای

وزن : 450 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 18 ، طول 26.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 19 ، عرض 28 ، طول 40

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

80
شکلات پذیرایی شیری جرقه ای
(۲۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - شیری جرقه ای

وزن : 250 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 16 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16.5 ، عرض 22 ، طول 36

بارکد : 6263099800072

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

81
شکلات پذیرایی شیری جرقه ای
(۱۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - شیری جرقه ای

وزن : 150گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 13، طول 18

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 12 ، عرض 24.5 ، طول 31.5

بارکد : 6263099800065

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

82
شکلات تلخ ۷۰%
(۴۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - تلخ 70 درصد

وزن : 450 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 18 ، طول 26.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 19 ، عرض 28 ، طول 40

بارکد : 6263099800348

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

83
شکلات تلخ ۷۰%
(۱۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - تلخ 70 درصد

وزن : 150گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 16 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 16.5 ، عرض 22 ، طول 36

بارکد : 6263099800041

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

84
شکلات تلخ ۷۰%
(۲۵۰ گرمی)

نام : شکلات پذیرایی

نوع : شکلات پذیرایی - تلخ 70 درصد

وزن : 250 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع ، عرض 13، طول 18

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 12 ، عرض 24.5 ، طول 31.5

بارکد : 6263099800058

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

85
قاشق سحر آمیز

نام : قاشق سحر آمیز

نوع : شکلات شیری با آب نبات جرقه ای

وزن : 9 گرم

تعداد در کارتن : 4 * 24

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 1.1 ، عرض 4.1، طول 15.3

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 17.5 ، عرض 17 ، طول 41

بارکد : 6263099800683

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

86
شکلات پذیرایی فله

نام : شکلات پذیرایی فله

نوع : شکلات پذیرایی با طعم ها و مغزهای مختلف

وزن : 8 تا 10 گرم

تعداد در کارتن : 3 * 2 کیلوگرم

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : -

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 20 ، عرض 26 ، طول 33

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

87
شوکو رز

نام : شکلات شوکو رز

نوع : شکلات پذیرایی - جرقه ای و تلخ

وزن : 113 گرم

تعداد در کارتن : 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 13.5 ، طول 56

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 58 ، عرض 27 ، طول 27

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

88
دکتر شکلات (۶۰ گرمی)

نام : دکتر شکلات

نوع : کرم کاکائو فندقی

وزن : 60 گرم

: 6*12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 28 ، عرض 3.5، طول 5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع: 39.5 ، عرض 22.5 ، طول 4339.5

بارکد : 6263099801413

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

89
کرم کاکائو فندقی
با کراکر

نام : کرم کاکائو فندقی

نوع : کرم کاکائو فندقی به همراه 13 عدد کراکر

وزن : 37 گرم

تعداد در کارتن : 4 * 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 8.5 ، عرض 18.5، طول 26

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 19 ، عرض 27 ، طول 39

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

90
شکلات فرشته

نام : شکلات فرشته

نوع : شکلات پذیرایی با طعم و مغزهای مختلف (شیری - تلخ - سفید)

وزن : 68 گرم

تعداد در کارتن : 24

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 14 ، عرض 22 ، طول 22

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 19 ، عرض 27 ، طول 45

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

91
کرم کاکائو فندقی ۳۳۰ گرمی

نام : کرم کاکائو فندقی

نوع : کرم کاکائو فندقی با تکه های فندق

وزن : 330 گرم

تعداد در کارتن : 2*9

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 8 ، طول 10

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 24.5 ، عرض 28، طول 33.5

بارکد : 6263099801437

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

92
شکلات طرح پاییز

نام : شکلات طرح پاییز

نوع : شکلات در اشکال و مغزهای مختلف

وزن : 210 گرم

تعداد در کارتن : 4

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5 ، عرض 34.5 ، طول 34.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 23 ، عرض 26 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

93
شکلات طرح فانتری
(گل صورتی)

نام : شکلات طرح فانتری (گل صورتی)

نوع : شکلات خاص سکه ای

وزن : 245 گرم

تعداد در کارتن : 4

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 30 ، طول 40.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 31، عرض 25.2، طول 41.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

94
ترافل

نام : ترافل

نوع : شکلات ترافل با روکش و طعم های مختلف

وزن : 225 گرم

تعداد در کارتن : 4

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 11 ، طول 43

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 14 ، عرض 24، طول 44

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

95
شکلات تابلت (دارک بادام)

نام : ششکلات تابلت

نوع : فرآورده کاکائویی تلخ با مغز بادام

وزن : 75 گرم

تعداد در کارتن : 5 * 7

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 9 ، عرض 12 ، طول 20

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 13.5، عرض 22 ، طول 47.5

بارکد : 6263099801567

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

96
پودر ژله با طعم طالبی
(سطلی)

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم طالبی

وزن : 3 kg

تعداد در کارتن : -

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 17.5 ، عرض 17 ، طول 23

اندازه کارتن (سانتی متر) : -

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

97
پودر ژله با طعم آلوئه ورا
(سطلی)

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم آلوئه ورا

وزن : 3 kg

تعداد در کارتن : -

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 17.5 ، عرض 17 ، طول 23

اندازه کارتن (سانتی متر) : -

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

98
پودر ژله با طعم پرتقال
(سطلی)

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم پرتقال

وزن : 3 kg

تعداد در کارتن : -

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 17.5 ، عرض 17 ، طول 23

اندازه کارتن (سانتی متر) : -

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

99
پودر ژله با طعم بلوبری
(سطلی)

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم بلوبری

وزن : 3 kg

تعداد در کارتن : -

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 17.5 ، عرض 17 ، طول 23

اندازه کارتن (سانتی متر) :

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

100
پودر ژله با طعم آلبالو
(سطلی)

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم آلبالو

وزن : 3 kg

تعداد در کارتن : -

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 17.5 ، عرض 17 ، طول 23

اندازه کارتن (سانتی متر) : -

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

101
پودر ژله با طعم توت فرنگی
(سطلی)

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم توت فرنگی

وزن : 3 kg

تعداد در کارتن : -

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 17.5 ، عرض 17 ، طول 23

اندازه کارتن (سانتی متر) : -

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

102
شکلات تابلت (دارک ۷۰%)

نام : شکلات تابلت

نوع : شکلات دارک 70 درصد

وزن : 70 گرم

تعداد در کارتن : 5 * 7

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 9 ، عرض 12 ، طول 20

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 13.5، عرض 22 ، طول 47.5

بارکد : 6263099801550

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

103
شکلات تابلت (دارک ۵۵%)

نام : شکلات تابلت

نوع : شکلات تابلت دارک 55%

وزن : 70 گرم

تعداد در کارتن : 5 * 7

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 9 ، عرض 12 ، طول 20

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 13.5، عرض 22 ، طول 47.5

بارکد : 6263099801543

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

104
شکلات تابلت (شیری کارامل)

نام : شکلات تابلت

نوع : فرآورده کاکائویی شیری کاراملی

وزن : 70 گرم

تعداد در کارتن : 5 * 7

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 9 ، عرض 12 ، طول 20

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 13.5، عرض 22 ، طول 47.5

بارکد : 6263099801536

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

105
شکلات تابلت (شیری فندقی)

نام : ششکلات تابلت

نوع : فرآورده کاکائویی شیری با مغز فندق

وزن : 75 گرم

تعداد در کارتن : 5 * 7

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 9 ، عرض 12 ، طول 20

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 13.5، عرض 22 ، طول 47.5

بارکد : 6263099801529

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

106
پودر ژله با طعم آلبالو

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم آلبالو

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 6 * 6

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099800478

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

107
شوکو تیوب دخترانه

نام : شوکو تیوب پسرانه

نوع : کرم کاکائو فندقی

وزن : 24 گرم

تعداد در کارتن : 4 * 24

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 12 ، عرض 11.5 ، طول 16.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع: 14.5 عرض: 25.5 طول: 36

بارکد : 6263099800447

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

108
شوکو بار تلخ (با کشمش و بادام)

نام : شوکو بار

نوع : فرآورده کاکائویی تلخ با کشمش و بادام

وزن : 30 گرم

تعداد در کارتن : 8 * 12

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801512

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

109
شوکوبار سفید (با توت فرنگی)

نام : شوکو بار

نوع : شکلات سفید با توت فرنگی

وزن : 30 گرم

تعداد در کارتن : 8 * 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801505

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

110
شوکو بار شیری جرقه ای

نام : شوکو بار

نوع : فرآورده کاکائویی شیری جرقه ای

وزن : 30 گرم

تعداد در کارتن : 8 * 12

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801499

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

111
شوکو بار کاکائویی شیری (با مغز فندق)

نام : شوکو بار

نوع : فرآورده کاکائویی شیری با مغز فندق

وزن : 30 گرم

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول

اندازه کارتن(سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2 طول 38

بارکد : 6263099801482

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

112
شوکو بار دارک

نام : شوکو بار دارک

نوع : فرآورده کاکائویی تلخ

وزن : 30 گرم

تعداد در کارتن : 8 * 12

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2، طول 38

بارکد : 6263099801598

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

113
شوکو بار شیری کاراملی

نام : شوکو بار

نوع : شکلات شیری کاراملی

وزن : 30 گرم

تعداد در کارتن : 8 * 12

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 10 ، عرض 18 ، طول 33

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 10 ، عرض 18 ، طول 33

بارکد : 6263099801475

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

114
شوکو بار شیری با بیسکوییت

نام : شوکو بار

نوع : فرآورده کاکائویی شیری با بیسکوییت

وزن : 30 گرم

تعداد در کارتن : 8*12

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 5.5 ، عرض 9 ، طول 22.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 11.8 ، عرض 23.2 ، طول 38

بارکد : 6263099801581

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

115
کریستال کادوئی میکس

نام : کریستال کادوئی

نوع : شکلات پذیرایی با طعم و مغزهای مختلف

وزن : 275 گرم

تعداد در کارتن : 6

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 3.5 ، عرض 27 ، طول 31

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 24.5 ، عرض 28.5 ، طول 32.5

بارکد : 6263099800430

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

116
مینی مرداس

نام : مینی مرداس

نوع : کرم کاکائو فندقی با تکه های فندق

وزن : 30 گرم

تعداد در کارتن : 8 * 7

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 7 ، عرض 5.2، طول 43

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 14 ، عرض 24 ، طول 44

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

117
شکلات بیوتی باکس

نام : بیوتی باکس میکس

نوع : شکلات پذیرایی (شیری، تلخ، سفید)

وزن : 185 گرم

تعداد در کارتن : 12 عدد

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 4.5 ، عرض 6.3 ، طول 38.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 19.5 ، عرض 20 ، طول 39.5

بارکد : 6263099801352

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

Download Image

118
شکلات آرک

نام : آرک

نوع : شکلات پذیرایی (شیری، تلخ، سفید)

وزن : 500 گرم

تعداد در کارتن : 4

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 10 ، عرض 18 ، طول 33

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 28 ، عرض 33.5 ، طول 36.5

بارکد : 6260

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

119
پودر ژله با طعم طالبی

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم طالبی

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7 * 7

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5 ، طول 35.7

بارکد : 6263099800577

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

120
پودر ژله با طعم آلوئه ورا

نام محصول : پودر ژله

طعم : آلوئه ورا

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7 * 7

اندازه جعبه : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5 ، طول 35.7

بارکد : 6263099800492

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

121
پودر ژله با طعم پرتقال

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم پرتقال

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7 * 7

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5 ، طول 35.7

بارکد : 6263099800539

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

122
پودر ژله با طعم توت فرنگی

نام : پودر ژله

نوع : پودر ژله با طعم توت فرنگی

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7 * 7

اندازه بسته بندی(سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5 ، طول 35.7

بارکد : 6263099800553

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

123
پودر ژله با طعم بلوبری

نام : پودر ژله

نوع : با طعم بلوبری

وزن : 100 گرم

تعداد در کارتن : 7 * 7

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع 13 ، عرض 4 ، طول 8

اندازه کارتن(سانتی متر) : ارتفاع 26.5 ، عرض 25.5، طول 35.7

بارکد : 6263099800515

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

124
شکلات بیوتی باکس ۷۰%

Name : شکلات 70 درصد تلخ

Art von : شکلات پذیرایی - تلخ 70 درصد

Gewicht : 185 گرم

Anzahl im Karton : 12 عدد

Kastengröße (Cm) : ارتفاع: 4.5 عرض: 6.3 طول: 38.5

Kartongröße (Cm) : ارتفاع: 19.5 عرض: 20 طول: 39.5

Barcode : 6263099801369

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

125
شوکو تیوب پسرانه

نام : شوکو تیوب

نوع : کرم کاکائو فندقی

وزن : 24 گرم

تعداد در کارتن : 24 * 4 عدد

اندازه بسته بندی (سانتی متر) : ارتفاع: 12 عرض: 11.5 طول: 16.5

اندازه کارتن (سانتی متر) : ارتفاع: 14.5 عرض: 25.5 طول: 36

بارکد : 6263099800454

گالری عکس

Download Image

Download Image

Download Image

126